top of page

integritetsskyddspolicy

Inputs verksamhet innefattar behandling av personuppgifter och vid all behandling värnar vi om skydd för den personliga integriteten. Vi är noga med att behandla personuppgifter säkert och i enlighet med gällande lagar och regler. 

Vi har tagit fram denna integritetsskyddspolicy för att informera om hur vi på Input behandlar personuppgifter. Policyn är en del av vårt arbete med efterlevnaden av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Har du frågor eller funderingar runt policyn så kontakta oss gärna, kontaktuppgifter finner du i längst ner i denna policy.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Det kan vara till exempel namn, telefonnummer, personnummer, adress och e-postadress. Att en uppgift är krypterad medför inte att den förlorar sin karaktär av personuppgift.

Inputs insamling av personuppgifter

På Input samlar vi främst in personuppgifter aktivt genom att de lämnas till oss genom e-post, telefon, vid anställningar samt i kontakt med kunder och samarbetspartners.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi samla in uppgifter om namn och telefonnummer för att skapa nödvändiga kontakter med kunder och potentiella kunder. Dessa uppgifter samlas in från offentliga register.

 

Inputs behandling av personuppgifter

På Input har vi alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Vi grundar vår personuppgiftsbehandling på antingen samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse

På Input behandlar vi personuppgifter som du lämnar vid kommunikation med oss genom till exempel e-post och telefon. Vi behandlar uppgifter som är nödvändiga för uppfyllande av avtal som till exempel uppgifter om anställda och potentiella framtida anställda. Vi behandlar även uppgifter om kunder och potentiella framtida kunder.

Dina personuppgifter kan även behandlas då behandling är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar och regler, begäran från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen. 

Vi behandlar inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Vi sparar inte heller dina personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål. De ändamål som vår personuppgiftsbehandling baseras på är följande; hantering av anställdas personuppgifter, rekrytering, skapa och upprätthålla kund- och partnerförhållanden samt följa skyldigheter i lagar och regler.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Det betyder att ett företag behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har skriftliga avtal med alla biträden som säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagar och regler. På Input har vi personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till oss och hanterar drift och underhåll av våra IT-lösningar. 

 

Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du en rad rättigheter. Vi värnar om dessa och strävar efter att beakta dem i all vår verksamhet. 

Information

Du har rätt att få information om de uppgifter som behandlas i vår verksamhet. Om du vill ha mer information om de personuppgifter vi behandlar så kan du begära att vi lämnar ut det till dig, ett så kallat registerutdrag. Vill du begära ut denna information från oss så vänligen kontakta oss, kontaktuppgifter återfinns i slutet av policyn.

Rättelse/radering/dataportabilitet

Du har rätt att begära att en felaktig personuppgift rättas, skulle vi ha lämnat uppgiften vidare så kommer vi även att kontakta den vi lämnat uppgiften till för att säkerställa att uppgiften rättas även där. 

Du har rätt att begära att vi raderar en personuppgift om dig. Observera att det finns begränsningar i den rätten och det gäller inte om vi till exempel måste behandla uppgiften för att följa lagar och regler.

Du har under vissa omständigheter rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära att uppgifter du lämnat till oss ska lämnas vidare till en tredje part. Observera att det finns begränsningar i denna rätt och att det endast gäller personuppgifter som du som registrerad själv har lämnat till oss. 

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, det betyder att uppgifterna markeras och sedan bara får användas för vissa specifika syften. Denna rätt gäller till exempel om du menar att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse. Medan vi utreder saken kan du kräva att behandlingen begränsas.

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina personuppgifter med intresseavvägning som laglig grund så har du rätt att invända mot behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än de intressen, rättigheter eller friheter du som enskild har eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till klagomål och skadestånd

Om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt hos oss så finns det möjlighet att klaga hos Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) som kan inleda tillsyn. Har du lidit skada för att dina personuppgifter behandlas felaktigt kan du också ha rätt till skadestånd.

 

Cookies

På Input använder vi oss inte av cookies. 

 

Kontakt

Har du frågor angående vårt arbete med dataskydd eller behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

inputinfo@input-consulting.se

08-700 00 80

 

Är du intresserad av att läsa mer om personuppgifter och de krav som finns på behandlingen rekommenderar vi datainspektionens hemsida:
www.datainspektionen.se

bottom of page