Ledning och Styrning

Ledning en förutsättning för ett effektivt ledarskap är att det finns styrmedel i form av strategier, tydligt definierade arbetsprocesser, ansvarsfördelning, rutiner, policies och metodik för bl.a projektarbete eller förvaltningsarbete.

Med ledning och styrning som ser till helheten finns goda förutsättningar för att organisationer skall nå sina uppsatta mål. Det gäller att samtliga delar av verksamheten har en samsyn kring dessa mål och vägen dit.

Ledning enligt Input handlar om att säkerställa tillgången till tillräckliga styrmedel. Vidare handlar det om att förstå och kommunicera vilka målen är och se till att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå dessa mål. Det handlar om att få varje individ att prestera det bästa den kan utifrån varje individs respektive förutsättningar genom att stödja och stärka medarbetaren. Det handlar om ett ledarskap som är situations- och individanpassat. Samma budskap behöver kommuniceras på olika sätt eftersom budskap tas emot på olika sätt av olika människor. Ska man ta med något om teamet här? Vidare handlar ett gott ledarskap om att förstå och anpassa sitt eget ledarskap till den organisationskultur som utövas.

Input erbjuder kompetenskonsulter inom

  • Förändringsledning
  • Förvaltningsledning
  • Projektledning
  • Processledning
  • Programledning
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • IT-strategi
  • Metodstöd

Uppdrag

Input utformade en projektmodell och projektstyrning för systemutveckling med processer, mallar och checklistor till en stor aktör inom betalningslösningar för handel.